Yrityksen idea ja arvot

Symbioosi tulee kreikan kielestä: syn = kanssa, yhdessä, bios = elämä

Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys

Palvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Arvon taustalla vaikuttaa ihmisoikeus-, perusoikeus- ja vapausoikeusnäkökulma. Asiakasta arvostetaan ja yksilön omat tarpeet ja toivomukset otetaan huomioon, kun tehdään häntä koskevia päätöksiä.

Luotettavuus

Palvelut hoidetaan sovitun mukaisesti ja psykologi on sitoutunut noudattamaan Psykologiliiton ammattieettisiä ohjeita ja huolehtii muun muassa tietosuojasta.

Vuorovaikutus

Yhteistyötä tehdään vastavuoroisesti ja asiakkaiden mielipiteet huomioiden. Koulutuksessa ja ryhmätyöskentelyssä käytetään vuorovaikutteisia menetelmiä.

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus

Nyky-yhteiskunnassamme vallitsee individualistinen kulttuuri ja yksin pärjäämiseen kasvatetaan, se on osa sosialisaatioprosessia. Varhaislapsuudessa yksilö ei kuitenkaan selviä ilman huolenpitoa ja kiintymyssuhdetta hoivaajaansa. Ensimmäiset elinkuukautensa vauva elää täydellisessä symbioosissa huoltajiinsa. Lapsen yksilöityessä kasvun ja kehityksen myötä riippuvuussuhde vaimenee, mutta pysyy. Koska ihmisellä on luontainen tarve liittyä kanssaihmisiin, vähitellen symbioosia luodaan myös kavereihin, opiskeluympäristöön, harrastuksiin. Nuoruudessa identiteetin kehittymisen ja itsenäistymisprosessin jälkeen aikuisuudessa yksilö hakee symbioosia parisuhteesta ja useimmiten työstään tavoitteena synnyttää vuorovaikutusta, jossa sekä annetaan että saadaan. Näistä symbiooseista aikanaan usein myös erotaan – tahdosta tai tahtomatta.

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus

Nyky-yhteiskunnassamme vallitsee individualistinen kulttuuri ja yksin pärjäämiseen kasvatetaan, se on osa sosialisaatioprosessia. Varhaislapsuudessa yksilö ei kuitenkaan selviä ilman huolenpitoa ja kiintymyssuhdetta hoivaajaansa. Ensimmäiset elinkuukautensa vauva elää täydellisessä symbioosissa huoltajiinsa. Lapsen yksilöityessä kasvun ja kehityksen myötä riippuvuussuhde vaimenee, mutta pysyy. Koska ihmisellä on luontainen tarve liittyä kanssaihmisiin, vähitellen symbioosia luodaan myös kavereihin, opiskeluympäristöön, harrastuksiin. Nuoruudessa identiteetin kehittymisen ja itsenäistymisprosessin jälkeen aikuisuudessa yksilö hakee symbioosia parisuhteesta ja useimmiten työstään tavoitteena synnyttää vuorovaikutusta, jossa sekä annetaan että saadaan. Näistä symbiooseista aikanaan usein myös erotaan – tahdosta tai tahtomatta.

Keho ja mieli

Jaetun elinympäristön lisäksi ihmisen oma yksilöllinen psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus voidaan nähdä symbioottisena. Kehon fyysiset toiminnot (kivut, säryt, rajoitteet) ja sosiaalinen kanssakäyminen (ystävät, läheiset) vaikuttavat yksilön psyykeen ja päinvastoin. Eri ikävaiheissa, mutta etenkin iän karttuessa mahdolliset sairaudet ja terveysongelmat heijastuvat mielenlaatuun useimmiten psyykkistä stressiä lisäten. Positiivinen mieliala ja rakentavat psyyken hallintakeinot puolestaan ylläpitävät toimivaa kehon ja mielen symbioosia vahvistaen kokonaisvaltaista terveyden kokemusta. Hyvät psyyken hallintakeinot auttavat selviytymään eri elämänvaiheissa, haasteissa ja kriisitilanteissa.

SYMBIOOSI Psykologi- ja koulutuspalveluiden tavoitteena on motivoida muutokseen, tukea ja auttaa ihmistä läpi elämänkaaren hänen eri kehitysvaiheissaan ja kriisitilanteissa yksilön hyvinvointia ja mielenterveyttä tukien. Vuorovaikutussuhteiden häiriintyessä tai haasteellisissa elämäntilanteissa sinun ei tarvitse jäädä yksin. Jokaisella meistä on oikeus mielekkääseen elämään ja tasapainoiseen symbioosiin sekä ympäristön että oman itsensä kanssa.

Tarjoamme laadukkaita oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja, työterveyshuollon palveluja ja koulutuspalveluja lapsille, nuorille, aikuisille, ja myös teemaluentoja ikäihmisille voimaantumisen näkökulmasta ratkaisukeskeisesti. Palveluita sovelletaan asiakkaiden tarpeiden mukaan asiakaslähtöisesti ja luotettavasti sekä sitoutuen työhön.