Työterveyshuollon psykologin palvelut ja ammatillinen kuntoutus

Miten psykologi tukee työntekijää ja työyhteisöä?

Työelämä on jatkuvassa murroksessa. Varmaa on vain epävarmuus. Monilla aloilla työ on psyykkisesti tai sosiaalisesti kuormittavaa esimerkiksi liian suuren työtaakan tai jatkuvien muutosten vuoksi. Työssäuupuminen koskettaa monia yksilöitä. Väestötasolla noin joka viides työikäisistä kokee vähintään lievää työuupumusta työuransa aikana. Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen masennuksen vuoksi on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma. Osaamisvaatimukset kasvavat ja työtä tehostetaan. Työntekijän osaamisresurssi ja oppimiskyky eivät kuitenkaan tule 100%:sti käyttöön ilman hyvää fyysis-psyykkistä kuntoisuutta. Työterveyshuollon tehtävä on työturvallisuuden edistämisen lisäksi tukea työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Näihin olennaisesti kuuluu myös psyko-sosiaalisten kuormitustekijöiden arviointi ja työyhteisöjen yhteistoiminnan parantaminen, joihin työterveyspsykologi voi osaltaan vaikuttaa – mieluiten ennaltaehkäisevästi. Työhyvinvointitutkimusten perusteella tiedetään, että työyhteisön ilmapiirillä on iso merkitys työntekijöiden hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Työntekijöiden ikääntyminen, toimintakulttuurin ja henkilöstötason muutokset luovat haasteita yksilön ja koko yhteisön toimintakyvylle.

Työterveyshuollon palvelut ja ammatillinen kuntoutus ovat työyhteisössä tapahtuvaa ennaltaehkäisevää ja varhaiskuntouttavaa työtä. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa jaksamista ja edesauttaa työntekijöiden toiminta- ja suorituskykyä ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Mikäli työntekijän nykytilanne ei ole tyydyttävä, niin pyritään etsimään uusia ratkaisuja yhteistyössä asiakkaan kanssa esimerkiksi uudelleenkouluttautumissuunnitelman myötä. Työterveyshuollon yhteisölle kohdistuvissa palveluissa lähestytään ihmistä psykososiaalisesta näkökulmasta, yksilöiden kohdalla enemmän psykosomaattisesta näkökulmasta ratkaisukeskeisesti. Kehoa ja mieltä ei voi erottaa. Tutkimuspalveluita, kuten resurssiselvityksiä ja työkyvyn arviointeja, tehdään asiakkaan tarpeen mukaan. Palveluiden kohderyhmänä voi olla joko yksilö, työyhteisön osa tai koko työyhteisö. Lisäksi yksityiset henkilöt voivat ostaa psykologin palveluita itsemaksavina asiakkaina. Lisätietoa saa puhelimitse ja sähköpostitse. Voit ottaa yhteyttä alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Palvelukuvaukset:

Yksilöiden työkykyä ylläpitävä toiminta

   yksilön konsultaatio eli ohjaus ja -neuvonta (tano)
mm. jaksaminen, työn kuormittavuus ja hallinta, stressin säätely, motivaatio, itsetunto, ahdistus- ja paniikkioireilu

   kriisi- ja lyhytterapia elämän muutostilanteissa (1-5 x)

   kognitiivisen ja psyykkisen työkyvyn arvioinnit + lausunto

   lukihäiriötestit + lausunto

   laajat resurssiselvitykset työ- ja kouluttautumissuunnitelmien pohjaksi

Tutkimusvälineinä käytetään Hogrefe Psykologien Kustannuksen ja Niilo Mäki Instituutin standardoituja psykometrisiä testistöjä.

Työyhteisöjen jaksamisen tukeminen

   teemaryhmät, esim. työuupuneet ja stressinhallintakurssit

   psyko-sosiaalisesti kuormittavien ristiriitatilanteiden ratkominen

   työnohjaus psyykkisesti kuormittavaa työtä tekeville (sosiaali- ja terveysala)

   kouluttaminen (esim. stressinhallinta, työssäjaksaminen, muutos- ja kriisitilanteet, ryhmädynamiikka)

Ota yhteyttä lomakkeella