Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut

Miten psykologi tukee lasta ja nuorta?

Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologin työtehtävät sisältävät lapsen ja nuoren oppimisvalmiuksien, koulunkäynnin haasteiden ja oppilaan hyvinvoinnin arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusten avulla. Yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa on tärkeää. Psykologi ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja/tai muille jatkohoitotahoille. Psykologi voi myös tarjota lapselle ja nuorelle supportiivista keskustelutukea ja on mukana koulun kriisityössä.

Jo esikouluiässä, mutta etenkin alakoulussa psykologin asiantuntemusta käytetään lapsen oppimisvalmiuksien arvioinnissa ja tukitoimenpiteiden suunnittelussa, toteuttamissa ja seurannassa. Yläkouluun siirryttäessä psykologi pyrkii omalta osaltaan varmistamaan oppilaan koulunkäynnin sujuvuuden ja tukitoimien jatkuvuuden. Lisäksi psykologi auttaa ja tukee nuoruusiän kehityskriiseissä ja identiteetin löytämisessä. Psykologi osallistuu myös asiantuntijana oppilaiden jatko-opiskelun suunnitteluun. Toisen asteen oppilaitoksissa (lukio, ammattikoulu) psykologin rooli enemmän korostuu opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena. Oppimista ja opiskelua tukevat palvelut ovat suunnattu pääasiassa kunnille ja oppilaitoksille, mutta myös tutkimuspalveluja tarjotaan yksityishenkilöille.

Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologin palvelut:

   lasten ja nuorten supportio elämän ja koulunkäynnin haasteissa ja kriisitilanteissa (yksilöohjaus ja neuvonta 1-5 x)

   lasten ja nuorten kehitystason ja oppimisten edellytysten psykologiset tutkimukset ja lausunto: suppea tutkimus 2-3 h ja laaja tutkimus 4-5 h + lausunto

   kouluikäisen lapsen ja nuoren sosiaalisen kypsyyden ja tunne-elämän arviointi

   luki- ja kirjoittamisen vaikeuden testit ja lausunto

   psykologi asiantuntijana koulukohtaisissa oppilas- ja opiskeluhuollon ryhmissä ja asiantuntijaryhmissä

   oppimistaidon valmennusta ja motivointia lapsille ja nuorille yksilövastaanotolla

   oppimistaitoja tukevat luennot tai kurssikokonaisuus opiskelijoille *

   teemaryhmät:  mm. elämän- ja stressinhallintaryhmät, tunnetaitoa lapsille ja nuorille, ryhmä jännittäjille

   opetusalan henkilöstön konsultointi

* Oppimistaitoja tukeva kurssi myös aikuisopiskelijoille ja työttömille työnhakijoille

Oppimisvaikeuksia ja lukihäiriötä tutkittaessa työvälineenä käytetään Hogrefe Psykologien Kustannuksen ja Niilo Mäki Instituutin standardoituja psykometrisiä testistöjä: WISC-IV (6-16 v), WAIS-IV (+ 16 v), Lukilasse 2 (6-13 v). Niilo Mäki Instituutin lukitestit nuorille ja aikuisille ja arvioinnin pohjaksi mm. Kesky-kysely (7-16 v). Lisäksi tarvittaessa neuropsykologinen testistö NEPSY-II (3-16 v).

Ota yhteyttä lomakkeella